Visualització de contingut web

VOLUNTARIAT

Una altra possibilitat de participació és el voluntariat, entés com el conjunt d'activitats d'interés general que, tot respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, són desplegades per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, d'acord amb els requisits següents:

  • Que tinguen caràcter altruista i solidari.
  • Que la seua realització siga conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada, i que no origine una obligació personal ni un deure jurídic.
  • Que es duguen a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de cap altra índole, sense perjuí dels incentius que legalment puguen establir-se ni de la possibilitat de ser rescabalat de les despeses que origine l'exercici de tal activitat.
  • Que es porten a terme a través d'organitzacions sense afany de lucre i d'acord amb programes o projectes concrets.

Les associacions han de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana, com a requisit indispensable per a accedir a subvencions o per a establir convenis amb les administracions públiques. 

Viu la Solidaritat

 

CAMPANYA TIN LES CLAUS

 

El voluntariat naix del compromís actiu dels ciutadans per una societat més democràtica, participativa, justa i plural. Les accions de voluntariat han de ser lliures, sense contraprestació econòmica (sense perjuí de l'abonament dels gastos reembossables) i realitzades a través d'entitats de voluntariat.