Visualització de contingut web

Termes i condicions de la reserva en línia

Condicions generals de les reserves per Internet

 • La persona interessada accepta de forma íntegra els termes i les condicions generals del contracte que, per mitjà de la utilització d'este servei de reserves per Internet, se subscriu entre ella i l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Amb caràcter general, es considera que fer una reserva a través d'este lloc web és, per si mateix, l'acceptació de tots i cada un dels presents termes i condicions generals.

 

Reserves per Internet

 • Este sistema està destinat a usuaris que vulguen fer les reserves en línia en activitats del IVAJ mitjançant el sistema de reserves en línia.
 • Si es vol reservar en els programes distints als anteriors, la gestió es farà a través de les oficines IVAJ, en horari d'atenció al públic. Poden consultar-se els horaris i direccions.
 • Totes les persones que vulguen participar en els programes del IVAJ han de complir els requisits d'edat establits en cada programa.
 • Per formalitzar la reserva, la persona interessada haurà d'introduir les seues dades, incloent el DNI, NIE o passaport, que seran verificats posteriorment. En el cas que no haja presentat mai la seua documentació personal en les nostres oficines IVAJ i, per tant, no conste en la nostra base de dades, ens l'haurà de trametre escanejada per a la seua comprovació i alta en el nostre fitxer de dades. Esta circumstància es comunicarà des de l'oficina de reserves.

 

Requisits especials per als menors d'edat

 • Els menors d'edat hauran d'aportar a l'IVAJ una autorització d'assistència al viatge reservat signada pels seus pares o tutors legals, juntament amb la fotocòpia del DNI del progenitor o tutor que la signa. A més, el dia d'eixida hauran d'entregar al guia la fitxa mèdica per a menors emplenada i signada pels progenitors o tutors.
 • També els recordem l'obligació de portar tota la documentació en regla durant el viatge (DNI/passaport), i que, en els viatges a l'estranger, els menors d'edat hauran de portar amb ells el passaport o el DNI juntament amb l'autorització materna/paterna expedida per la comissaria de policia corresponent.

 

Formes de pagament

 • Les vendes en línia es cobraran en el moment d'efectuar-se, per mitjà d'una targeta de crèdit. El pagament es realitzarà en la seua totalitat o bé a terminis: una primera entrega en concepte de reserva, i la resta, com a màxim 15 dies abans de l'eixida.
 • El pagament de la reserva juntament amb el compliment dels requisits són condicions indispensables per a l'adjudicació de les places.
 • La plaça queda pendent de confirmació fins que l'IVAJ verifique el compliment dels requisits i, en cas de no disposar de la informació necessària en la seua base de dades, podrà sol·licitar-la al participant perquè la trameta, escanejada, al correu turinet_ivaj@gva.es

 

Preu de les reserves

 • Les tarifes aplicades en la reserva corresponen als preus dels programes inclosos en les campanyes del IVAJ vigents, que apareixen publicats en el web de l'IVAJ.

 

Aplicació del descompte de Carnet Jove

 • Per beneficiar-se del descompte del Carnet Jove, la persona interessada haurà d'acreditar que n'és titular, per a la qual cosa –si no figura en la nostra base de dades–, ens haurà de trametre, escanejat, el dit carnet. Esta circumstància es comunicarà des de l'oficina de reserves.

 

Confirmació de reserves

 • Les reserves efectuades a través del lloc web queden garantides i es tramiten a través de l'aplicació de vendes de l'IVAJ, la qual els assigna un número que apareix immediatament en el rebut de reserva corresponent. Una vegada formalitzada la reserva, la persona interessada rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la reserva i totes les dades relatives a la seua estada.

 

Modificació de places o serveis

 • En el cas de voler cancel·lar alguna plaça reservada, caldrà contactar amb l'IVAJ.GVA JOVE en el telèfon 963 108 580, en horari d'oficina: de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.30 h. El sistema no permet fer anul·lacions en línia. En tot moment es podrà desistir dels serveis contractats o sol·licitats, i es tindrà dret a la devolució de l'import abonat; no obstant deuran tindre en compte les condicions d'anul·lació que figuren en cada programa.
 • En el cas que un participant no puga assistir al viatge contractat, oferim la possibilitat d'evitar totes les despeses que l'anul·lació del viatge suposa amb una substitució prèvia. Per a això, la persona interessada haurà de presentar algú que, complint les condicions requerides, accepte el viatge. Este canvi no ocasionarà cap despesa, però haurà de comunicar-se 7 dies abans de l'eixida; si no, comportarà les despeses susdites. Canviar un viatge per un altre sempre comportarà les despeses corresponents, ja que es tracta d'una anul·lació seguida d'una reserva.
 • El fet de no presentar-se en el lloc d'eixida a l'hora prevista, sense haver sol·licitat prèviament i per escrit l'anul·lació, no comportarà cap dret a la devolució de la quota abonada. Les anul·lacions tindran efectivitat a partir del moment de la recepció de l'escrit, en horari habitual i en dies laborables, a les oficines IVAJ. L'abandó del viatge una vegada començat no comportarà cap devolució.

 

Sol·licitud de devolució de pagaments

 • La sol·licitud de devolució de pagaments es farà sempre per escrit, i s'enviarà a l'IVAJ. En la sol·licitud de devolució dels pagaments s'haurà d'indicar el número de reserva, el nombre de places a què es renuncia i per a les quals es sol·licita la devolució, i els motius al·legats. A la sol·licitud s'incorporaran, a més a més, els justificants que acrediten els motius al·legats.
 • L'IVAJ procedirà a la devolució de l'import que corresponga quan, per causa sobrevinguda posterior a la formalització de l'adjudicació i no imputable a la persona interessada, no es faça l'activitat o no s'utilitze el servei, i siga acreditat mitjançant document fefaent. A tal efecte, es consideraran o s'assimilaran a causa no imputable a la persona interessada els supòsits següents:
  • Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat, degudament justificada mitjançant un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, o un informe hospitalari.
  • Malaltia o mort d'un familiar de fins al segon grau de cosanguinitat o afinitat, degudament justificada mitjançant un certificat mèdic oficial degudament emplenat i signat.
  • Haver trobat un treball, degudament justificat mitjançant una fotocòpia confrontada del contracte de treball o un document equivalent.
  • Suspensió de l'activitat per part de l'IVAJ.
  • Altres causes de força major, degudament justificades. No s'assimilará a causa de força major el fet que no s'acomplisquen les previsions d'ocupació fetes per les entitat sol·licitants.

 

Legislació aplicable i juridiscció

 • El contracte i els presents termes i condicions es regeixen i s'interpretaran de conformitat amb la legislació vigent aplicable en el territori de la Comunitat Valenciana.
 • Davant de qualsevol controvèrsia que puga sorgir amb vista a la interpretació, l'aplicació i l'execució del present contracte, les parts es sotmeten a la competència i la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de València, amb renúncia expressa al seu fur, si en tingueren.
 • L'IVAJ es reserva el dret de modificar este lloc web, les seues directives i les presents condicions en qualsevol moment. Per este motiu, és responsabilitat de la persona interessada fer consultes regularment per a estar degudament informada.

 

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

 • En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que este lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove o de tercers que hagen autoritzat l'ús d'estos continguts a l'IVAJ. Tots els drets estan, per tant, reservats. No està permés distribuir, modificar, transportar, reproduir, comunicar públicament, transformar ni enquadrar cap text, gràfic, vídeo, so, codi informàtic, disseny de la interfície d'usuari o logotip, excepte en els casos següents:
  • Quan la persona interessada imprimisca o descarregue extractes del material contingut en el lloc web per a ús personal i privat.
  • Quan la persona interessada copie el material contingut en el lloc web amb la finalitat d'enviar-lo a tercers particulars per a la seua informació personal, sempre que reconega l'IVAJ com a font del dit material i informe els tercers que els presents termes i condicions són també d'aplicació per a ells i que, per consegüent, hi estan subjectes.

 

Protecció de dades: directiva de privacitat

 • L'IVAJ informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d'este lloc web i/o per mitjà de correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LO 15/1999.
 • L'ús dels formularis mencionats, i també l'enviament de correus electrònics, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses. D'altra banda, la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la LO 15/1999.
 • L'IVAJ Es compromet a l'ús responsable i confidencial de les dades, i garanteix que seran tractades d'acord amb la legislació vigent en cada moment i que només seran utilitzades amb el propòsit indicat en cada cas. Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l'àmbit i les finalitats especificades. La persona interessada respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. L'IVAJ es reserva el dret d'excloure dels seus serveis de registre a tots aquells usuaris que hagen facilitat dades falses, sense perjuí de les accions legals que, si s'escau, siguen procedents.

 

Oficines IVAJ Tlf: 963 108 580; correu electrònic: turinet_ivaj@gva.es