Visualització de contingut web

PROGRAMACIÓ ANUAL

Programació anual de cursos de formació en matèria d'animació juvenil

D'acord amb el que estableix el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, les escoles d'animació juvenil, reconegudes per l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, comunicaran el programa anual de cursos de formació.

Comunicació de l'inici de cursos de formació en matèria d'animació juvenil, no inclosos en la programació anual. IVAJ.

Destinataris

Les escoles d'animació juvenil reconegudes per l'IVAJ.

 

Termini de presentació per a la comunicació de la programació anual

La programació anual es comunicarà en els mesos de maig i juny, i farà referència al període comprés entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'any següent.
En el cas que no es comunicara la programació en este termini, no es podrà realitzar cap curs dels especificats en este termini, no es podrà realitzar cap curs dels especificats en este decret dins del període establit en este apartat.

Documentació a aportar

  • Formulari dirigit a l'Institut Valencià de la Joventut, que s'acompanyarà de la documentació acreditativa següent:
  • Programa detallat dels cursos (que inclourà el disseny curricular, i també els instruments i criteris d'avaluació).
  • Relació d'equip de professorat, amb acreditació, en el cas de professors que s'incorporen per primera vegada, de la titulació corresponent, i que haurà de reunir els requisits de l'equip pedagògic de l'escola, d'acord amb el que indica l'article 30.2.d.2 del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

 

Formularis per a la tramitació dels cursos d'animació juvenil

Curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Enllaç al procediment (PROP)

 

Curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Enllaç al procediment (PROP)

 

Curs de Formador o Formadora d'Animadors

 

Curs de Formació Permanent

 

Mòdul de pràctiques