Visualització de contingut web

CONEIX EL CARNET JOVE

És un document de caràcter personal i intransferible que acredita al seu titular com a beneficiari dels servicis que comporta, i consistix principalment a oferir als jóvens servicis i avantatges per a facilitar la seua mobilitat i intercomunicació, així com per a possibilitar el seu accés a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i semblants.

Este programa es desplega conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països de l'entorn europeu que conformen l'Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA), entitat radicada a Bruselas, que garantix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscrits.

carnetjove_gvajove

Des de sempre, ser titular del Carnet Jove implica poder beneficiar-se d'importantíssims avantatges en distints llocs d'Europa que pots consultar en estes pàgines.

Tipus de carnets que pots triar

 • Carnet Jove targeta financera: Has d'acudir a qualsevol sucursal de les indicades a continuació, obrir un compte que no té despeses i pagar la taxa de 8,40 €. Si ho obtens en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores, podràs operar amb ell com a targeta de dèbit per a traure diners en els caixers que t'ho permeten segons les condicions del teu Carnet, i en alguns inclús en la xarxa Servired i VISA, tant a Espanya com en l'estranger. Quan vages de botigues podràs pagar les teues compres amb el teu Carnet, amb el sistema de "Telepagament". A més, tindràs una assegurança d'assistència de viatge. Informa't en la sucursal on l'hages tret.

 • Carnet Jove targeta clàssica: Acudir a qualsevol de les nostres oficines, a la Residència juvenil Sant Crist del Mar o bé a aquells ajuntaments amb què l'IVAJ té conveni per a l'emissió del Carnet Jove, aportant el teu DNI original, i pagar la taxa de 8,40 €.

Requisits per a la seua obtenció

 • Tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.
 • Abonar la taxa, fixada per a enguany en 8,40 €. Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició.

Exempcions i bonificacions

 • Les víctimes d'ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA gaudiran d'exempció total en el pagament de la taxa del Carnet Jove.
  • Documentació justificativa a l'efecte de la seua comprovació: resolució judicial.
  • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. 
 • Els membres de FAMÍLIES NOMBROSES gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
  • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial
  • Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general
  • Documentació justificativa a aportar: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.
 • Els jóvens amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment, gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
  • Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66%
  • Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 33%
  • Documentació justificativa a aportar: resolució dictada per òrgan competent.
 • Els membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove :
  • Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial
  • Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general
  • Documentació justificativa a aportar: títol col·lectiu de família monoparental o carné individual, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.

Acumulació de bonificacions

 • Seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
  • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
 • No seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

Llocs d'emissió

Esta targeta és emesa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per les entitats següents:

Targeta financera:

Targeta clàssica

Hacerme el carnet video