Visualització de contingut web

Ajudes

 

 

Interessats:
 

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.
Subvencions nominatives als ajuntaments dels municipis amb més de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana per import de 33.000 € per a cadascun, amb la finalitat de procedir a la contractació o nomenament temporal de professionals de joventut.
Interessats:
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana de més de 20.000 habitants
Procediment

 

ORDRE 3/2018, d'11 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC). [2018/3781]

Programes de joventut subvencionables:
a) Activitats d'oci educatiu.
b) Activitats de promoció del voluntariat jove i programes d'aprenentatge-servei.
c) Activitats de Fòrum Jove organitzades per entitats locals.

Procediment ( termini tancat)

Concessió programes joventut

Presentació documentació per a la justificació

Instruccions

Equipaments TIC subvencionables:
Les entitats locals que presten un servei d'informació juvenil inscrit en el cens de la xarxa de serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana.

Procediment (termini tancat)

Concessió TIC

Presentació documentació per a la justificació

Instruccions

Mira i descarrega el logo de l'IVAJ+Generalitat
(necessari posar etiqueta al material adquirit amb esta subvenció)


Entitats beneficiàries:
Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les entitats locals d'àmbit inferior a la província. Així, podran presentar les corresponents sol·licituds tant ajuntaments, com els òrgans de govern i administració d'entitats supramunicipals i d'entitats locals menors, d'acord amb les seues competències.

Termini:
Fins al 22 de juny de 2018.

Descarrega't la Declaració d'Ocio Educatiu i la proposta d'adhesió (*.pdf) (*.doc)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2018. 

Resolució de 6 de març de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2018 (DOGV 8269, de 09/04/2018).

MODELS DE JUSTIFICACIÓ: (Convocatòria 2018)

A partir de l'any 2018 l'IVAJ disposa d'una línia nominativa destinada a ajudes a consells locals de joventut de la Comunitat Valenciana.

Consells locals beneficiaris de l'any 2019

Per mitjà d'una activa política de foment, l'IVAJ impulsa i promou la partipació dels jóvens en la societat a través de l'associacionisme.

Comissió d'avaluació

Ordre 19/2016, de 16 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la que s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes en matèria de joventut.

 

 

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de 13 de març de 2018, per a la concessió de subvencions destinades a les associacions juvenils de la província de València per al finançament els programes juvenils executats en l`exercici 2018. BDNS (Identif.): 393381 [BOPV 72. 16-04-18]