Visualització de contingut web

Cooperació bilateral

Les subcomissions mixtes de cooperació en materia de joventut s'emmarquen dins dels convenis culturals firmats entre Espanya i altres països europeus; actualment Alemanya, Bèlgica, (Comunitat Flamenca), Itàlia, Portugal, Grècia, Finlàndia i Chipre (aquest tres últims participen bianualment).
Són programes de cooperació bilateral l'objectiu principal dels quals és propiciar la realització de seminaris, trobades, experiències pilot i reunions de treball sobre continguts d'interés per a la joventut que s'adrecen a experts i tècnics en matèria de joventut, dirigents d'associacions juvenils i responsables de les administracions públiques que treballen amb els jóvens.

PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROGRAMES

S'hi pot participar emplenant un breu formulari en què s'inclou la identificació del sol·licitant, les activitats, els objectius, la metodologia, el lloc i la durada. Este formulari, en el cas d'entitats d'àmbit estatal, es podrà presentar directament a l'INJUVE, mentre que aquelles que tenen implantació en una sola comunitat autònoma ho faran al seu corresponent organisme de joventut.

EL FORMULARI

Les programes anuals de cooperació i notes específiques es deuen consultar amb els organismes de juventut cada any.

Els programes es poden dur a terme en un i/o en un altre estat dels que firmen el conveni.

Els representants dels estats implicats es reuneixen normalment al final de cada any per tal de fixar els programes d'intercanvi, i el termini per a presentar les sol·licituds acaba un mes abans de la reunió de la Subcomissió Mixta respectiva.

FINANÇAMENT

  • Programes que es duran a terme a Espanya

L'INJUVE finançarà part dels serveis d'allotjament, manutenció i interpretació, si és procedent, depenent de les possibilitats pressupostàries i fins a un import màxim determinat en funció del tipus d'activitat que s'hi realitzarà, la durada i el nombre de participants.

  • Programes que es duran a terme en l'altre país

L'INJUVE facilitarà fins el 75 % del cost dels bitllets per al desplaçament dels participants espanyols des del lloc d'eixida de tot el grup fins al lloc de celebració de l'activitat. Les entitats o grups participants en cofinançaran l'altre 25.

Justificació

En qualsevol dels casos anteriors les entitats hauran de presentar, dins dels 30 dies següents a l'acabament de l'activitat, una memòria informe amb els resultats i l'avaluació, tot adjuntant-hi la documentació que es considere convenient, i també la corresponent justificació de despeses.

REUNIONS 

Les subcomisions mixtes de cooperació bilateral en matèria de juventut es reunixen, normalment, a finals de cada any per tal d'evaluar els programes desenvolupats al mateix i fixar les activitats per al següent periode (l'any o dos anys pròxims).

Les propostes d'intercanvi s'hauran de trametre, d'acord a les dates assenyalades per a cada programa, al Servei de Participació, Activitats i Productes de l'Institut Valencià de la Joventut.