Servicio Voluntario Europeo

Servei Voluntari Europeu Estratègic

Este nou projecte de movilitat per a jòvens centrat en activitats del Servei Voluntari Europeu, figura en la Guia del Programa Erasmus+ per a 2017.

El SVE Estratègic té com a objectiu principal assolir un major impacte a escala local, regional, nacional i/o europea. Per això, combina activitats de SVE amb activitats complementàries amb membres associats que contribuisquen a una execució de qualitat i reforcen la capacitat del projecte.

Principals característiques

Quines actividades s'hi inlcouen?

 • Les del Servei Voluntariat Europeu estandar.
 • Activitats complementàries: aprenentatge per observació, reunions, tallers, conferèncias, seminaris, cursos de formació, preparació, etc.

Quines organitzacions poden participar?

 • Per una banda, les que participen en les activitats del SVE tradicional i asumisquen les sigüents funcions:
  • La organització sol·licitant: firma i gestiona l'acord de subvenció i informa i coordina la totalitat del projecte. També pot actuar com a organització d'envíament i acollida.
  • Organitzacions d'enviament i acollida: duen a terme les activitats de SVE i recolzen els voluntaris durant totes las fases del projecte.
 • Per una altra banda, un SVE Estratègic pot incloure membres associats del sector públic o privat, que contribuisquen a l'execució de determinades tasques/activitats o recolzen la difussió i sostenibilitat del projecte. No reben financiació del projecte i no són considerats com a socis, però, la seua participació ha d'estar clarament descrita, així com la forma en què aporten valor afegit a les activitats previstes mitjançant la inversió de recursos i coneixements.

Criteris d'admisibilitat

 • Organitzacions participants (han d'estar establides en un país del programa o en país associat veí de la UE i tindre acreditació SVE)
  • Una organització, associació o ONG sense ànim de lucre
  • Una ONG juvenil europea
  • Una empresa social
  • Un Organisme pùblic local
  • Un Organisme públic regional o nacional
  • Una associació de regions
  • Una agrupació europea de cooperació territorial
  • Un organisme amb ànim de lucre actiu en la Responsabilitat Social Empresaria
 • Sol·licitants: Organitzacions acreditades SVE establides en un país del programa, que haja participat en projectes de Joventut en Acció o Erasmus+,  en els tres anys anteriors a la data límit de sol·licitud, i en els que hagen particiat 6 voluntaris com a mínim.
 • Durada del projecte: Entre 12 i 36 mesos
 • Durada del servei:
  • SVE llarga durada (de 2 a 12 mesos)
  • SVE curta durada (de 2 setmanes a 2 mesos, viatges a banda), quan hi participen al menys, 10 voluntaris o es tracte de jòvens amb menys oportunitats.
 • Llocs de realització:
  • Voluntaris d'un país del programa: prestaran el servei en un altre país del programa o en un país associat veí de la UE.
  • Voluntaris d'un país associat veí de la UE: realitzaran el servei en un país del programa
 • Participants: Jòvens entre 17 i 30 anys, residents en el país de la seua organització d'envíament. Només es podrà participar una vegada en el SVE, excepte que hagen participat amb anterioritat en un de curta durada.
 • Presentació de sol·licituds: En la Agència Nacional del país on estiga establida la organització sol·licitant.
 • Termini: Abans del 26 d'abril a les 12.00 (hora de Brussel·les) per a projectes que comencen entre l'1 de setembre i el 31 de desembre d'eixe any.

 Altres criteris

 • Cada organització podrá sol·licitar només una vegada per convocatòria per a un projecte de SVE Estratègic.
 • Almenys una de les organitzacions d'enviament o la organització d'acollida en cada activitat,  he de procedir del país de la'Agència Nacional a la que se presenta la sol·licitud.
 • Visita de Planificació Prèvia: només per a activitats SVE que impliquen jòvens amb menys oportunitats.