T'interessa

QUE ÉS L'IVAJ?

QUE ÉS L'IVAJ?

L'Institut Valencià de la Joventut, creat per la Llei 4/1989, de 26 de juny, sobre l'Institut Valencià de la Joventut, (la qual va ser derogada per Llei 18/2010 de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana) és un organisme autònom de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

L'IVAJ executa i coordina les polítiques de joventut que porta a terme la Generalitat en virtut de la competència exclusiva que té atribuïda en esta matèria, tot establint-ne les directrius generals i coordinant les actuacions que en este àmbit -i altres que puguen afectar el mateix-, despleguen els diferents departaments del Consell.

D'acord amb la seua llei de creació entre les principals funcions de l'IVAJ hi ha la defensa dels drets dels joves, el suport als seus processos d'emancipació, la promoció sociocultural de la joventut, el foment de la participació i l'associacionisme juvenil i el desplegament de les activitats de temps lliure, del turisme i dels intercanvis juvenils.

Per a dur a terme estes funcions, l'IVAJ realitza i gestiona, de forma autònoma, un conjunt de programes i actuacions que comprenen tant la concessió d'ajudes i subvencions (foment de l'associacionisme) com el manteniment de residències juvenils, albergs i campaments; i també l'organització de camps de treball o la realització del programa de Formació d'Animadors Juvenils, per esmentar només uns quants exemples.

 

Informe de no duplicitat de serveis, en materia de joventut, entre els que presta l'Entitat local i l'Administració autonòmica.

 

Després de l'entrada en vigor de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, les entitats locals no poden continuar exercint competències que no els hagen sigut atribuïdes, ja siga com pròpies o com delegades, però podran continuar prestant altres competències, que estiguen prestant actualment, sempre que concórreguen els requisits establits en l'article 7.4 de la Llei reguladora de Bases de Règim Local.

En conseqüència, si l'entitat local vol exercir competències que no li han sigut atribuïdes com pròpies ni com delegades, haurà de promoure l'oportú expedient, en el que inclouran dos informes, necessaris i vinculants:

1. Informe de l'Administració competent per raó de matèria, en el que s'assenyale la inexistència de duplicitats, entre els serveis que presta l'entitat local i els que presta l'Administració competent.

Si l'entitat local es troba en el territori de la Comunitat Valenciana, està prestant serveis en matèria de joventut i vol continuar prestant-los, o desitja prestar nous serveis en esta matèria, ha de sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local, de Presidència de la Generalitat, l'emissió d'informe de no duplicitat de serveis en matèria de joventut.

Més informació i fitxes

2. Informe de l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera, en el que es pose de manifest la sostenibilitat financera de l'exercici d'estes competències per part de l'entitat local.

Esta Administració en la Comunitat Valenciana és la Generalitat; en concret, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan encarregat d'emetre este informe.