T'interessa

Visualització de contingut web

Condicions de participació i anul·lació

Condicions de participació

 • El programa "Tallers d'anglés" consta de tallers de caps de setmana per a jóvens de 18 a 35 anys i per a professors de primària i secundària  en actiu.
 • Les activitats estan dirigides a un nivell intermedi de l'idioma.
 • Les reserves es faran a les Oficines TURIVAJ, Oficines IVAJ  presencialment o per telèfon o per internet a través del web de l'IVAJ.GVAJOVE.
 • En el moment de la reserva les persones interessades hauran de realitzar un test de nivell per tal de verificar que tenen els coneixements requerits per a aconseguir un aprofitament òptim del curs.
 • L'IVAJ.GVAJOVE sol·licitarà la presentació del DNI i del Carnet Jove als participants que no estiguen donats d'alta en la seua base de dades.
 • En les activitats per a professors, se'ls demanarà acreditar la condició de professor en actiu mitjançant una nòmina recent o un certificat del centre on imparteixen classe. Esta documentació es podrà enviar a l'adreça: turinet_ivaj@gva.es.
 • A l'inici de l'activitat els participants lliuraran al professor la factura, com a confirmació de la reserva que prèviament li haurà emés l'IVAJ.GVAJOVE.
 • En finalitzar el programa s'expedirà un certificat d'assistència, sempre que s'haja participat en un 80%, com a mínim, de l'activitat.
 • L'allotjament, es farà en albergs de l'IVAJ.GVAJOVE, en habitacions de lliure distribució, d'acord amb les característiques que es descriuen en el web de l'IVAJ.GVAJOVE. A l'arribada a l'alberg es demanarà a cada participant el DNI, NIE o Passaport, amb la data d'expedició, als efectes de registre de passatgers d'acord amb la legislació vigent.
 • Durant l'estada en l'allotjament corresponent, es respectaran les normes d'organització interna de cada establiment.
 • La pensió alimentària no inclou les begudes, excepte en aquelles activitats en què s'especifique una altra cosa
 • Són viatges de grup i s'han de respectar els horaris establerts, tant per a les eixides com per a la resta de servicis
 • Les condicions meteorològiques generals determinarán la realitzación de les activitats.
 • Es recomana portar la targeta sanitària SIP.
 • Els participants es responsabilitzaran del material que se'ls lliure i, en cas de pèrdua, deteriorament o robatori, s'hauran d'atenir-se al que s'haja acordat amb l'empresa organitzadora.
 • L'IVAJ.GVA JOVE actua com a intermediari entre els jóvens i les empreses encarregades de l'organització tècnica dels programes:  Ya Hablas Academia de idiomas.
 • Els organitzadors es reserven el dret a canviar alguna part del programa o algun servei, en cas de ser necessari.
 • En cas de reclamacions, l'IVAJ.GVAJOVE i les empreses organitzadores acceptaran les decisions de la Junta Arbitral de Consum.
 • S'adverteix a tots els participants la prohibició absoluta de fumar en aquells llocs on no estiga permés, d'acord amb la Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre.
 • L'IVAJ.GVAJOVE es reserva el dret d'anul·lar l'activitat en cas de no cobrir-se el nombre mínim de places necessàries per a la seua realització.
 • L'IVAJ.GVAJOVE es reserva el dret de suspendre l'activitat cas que l'intermediari no assegure una prestació correcta del servei o altere significativament el programa previst en el fullet informatiu.
 • L'incompliment de les normes generals que alteren el normal desenrotllament del programa facultarà l'IVAJ.GVAJOVE per a suspendre la participació de la persona en qüestió en l'activitat de què es tracte. En este supòsit, l'IVAJ.GVAJOVE no es farà responsable del viatge de tornada del participant ni li reembossarà cap quantitat per la part del programa no realitzat.
 • En cap supòsit no procedirà la devolució de cap part de l'import del programa contractat en els casos en què, bé des de l'organització bé des de l'IVAJ.GVAJOVE, es prenga la decisió d'expulsar una persona participant que haja incorregut en infraccions de tipus legal o disciplinari. Així mateix, es procedirà contra la persona expulsada en l'àmbit que corresponga.
 • Qualsevol despesa ocasionada com a conseqüència de les infraccions comeses serà a càrrec del participant sancionat.
 • Els preus d'esta campanya són correctes excepte errada tipogràfica. L'organització no es responsabilitza d'este tipus d'errades.

Anul·lacions (Sempre abans de l'eixida)

 • En tot moment l'usuari podrà desistir dels servicis contractats o sol·licitats i tindrà dret a la devolució de l'import abonat; no obstant això, haurà d'abonar el 5% del preu del viatge en concepte de despeses per anul·lació.
 • Si el desistiment es produeix dins dels 15 dies anteriors, es sumaran a estes despeses, en concepte de penalització i indemnització, els percentatges següents:
  • Un 5%, entre els dies 11 i 14
  • Un 15%, entre els dies 3 i 10
  • Un 25%, dins de les 48 hores anteriors
  • Un 100%, en cas de no presentació
 • El càlcul de l'import a reintegrar per part de les oficines IVAJ.GVAJOVE es farà sobre el preu de la plaça, sense incloure els suplements contractats.
 • L'IVAJ.GVA JOVE procedirà a la devolució de l'import que corresponga quan, per causa sobrevinguda posterior a la formalització de l'adjudicació i no imputable a la persona interessada, no es faça l'activitat o no s'utilitze el servei, i siga acreditat mitjançant document fefaent. A tal efecte, es consideraran o s'assimilaran a causa no imputable a la persona interessada els supòsits següents:
  • Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat, degudament justificada mitjançant un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, o un informe hospitalari.
  • Malaltia o mort d'un familiar de fins al segon grau de cosanguinitat o afinitat, degudament justificada mitjançant un certificat mèdic oficial degudament emplenat i signat.
  • Haver trobat un treball, degudament justificat mitjançant una fotocòpia confrontada del contracte de treball o un document equivalent.
  • Suspensió de l'activitat per part de l'IVAJ.GVA JOVE.
  • Altres causes de força major, degudament justificades. No s'assimilará a causa de força major el fet que no s'acomplisquen les previsions d'ocupació fetes per les entitat sol·licitants.
 • Si un participant no pot assistir al programa contractat, oferim la possibilitat d'evitar totes les despeses que suposa la seua anul·lació mitjançant una substitució prèvia. Per a això, la persona interessada haurà de presentar un substitut o substituta que complisca totes les condicions requerides i accepte el programa. Este canvi, que no comporta despeses, haurà de comunicar-se en una data límit de 7 dies abans de l'inici; si no és així, comportarà les despeses susdites.
 • Canviar un programa per un altre sempre comportarà les despeses susdites, ja que es tracta d'una anul·lació seguida d'una reserva.
 • El fet de no presentar-se en el lloc d'inici de l'activitat a l'hora prevista, sense haver-ne sol·licitat prèviament l'anul·lació per escrit, no comportarà cap dret a la devolució de la quota abonada. Les anul·lacions tindran efectivitat a partir del moment de la recepció de l'escrit.
 • L'abandó del programa una vegada començat no comportarà el dret a cap devolució.