Visualització de contingut web

Associacions

El Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, va ser creat per Ordre de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Les entitats i associacions juvenils que contempla l'esmentada norma poden sol·licitar la seua inscripció en el Cens, una vegada estiguen degudament inscrites en el Registre Autonómic d'Associacions de la Comunitat Valenciana

Per a la inscripció d'una entitat o associació juvenil en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, és necessari presentar, en els registres de l'IVAJ, o en qualsevol altre reconegut per la Generalitat, la següent instància acompanyada dels següents documents.

En el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut apareixen relacionades totes aquelles associacions i entitats juvenils que han sol·licitat la seua inscripció en el Cens, i que mantenen la seua activitat d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 8 de l'Ordre de creació, cosa que els permet rebre informació sobre activitats d'interés i participar en les convocatòries de subvencions de l'IVAJ i d'altres administracions (diputacions provincials, ajuntaments, etc.).

Hi ha altres censos en què les associacions poden estar inscrites o reconegudes com a entitats juvenils: 
  • Registre d'Entitats Veïnals, als municipis on estiguen inscrites les associacions 

 

PLA DE SUPORT I PROMOCIÓ A LES ENTITATS JUVENILS 2017-2022